Usługa Research, świadczona przez Aryxe, oferuje średniej wielkości przedsiębiorstwom bezstronne i profesjonalnie przygotowane podstawy, na których mogą opierać proces decyzyjny.

Podejmowanie decyzji to jedno z najważniejszych zadań, jakie stoi przed kierownictwem każdej firmy. To właśnie ich decyzje będą w przyszłości źródłem sukcesu lub porażki firmy. Czy trzeba rozszerzyć czy zawęzić siatkę oddziałów, czy dokonywana będzie inwestycja na nowym rynku, produkcja uruchamiana w nowym kraju, czy też oferta produktów ma zostać rozszerzona – pozyskanie informacji, które zapewnią kadrze kierowniczej niezależne podstawy do podjęcia decyzji, to po prostu konieczność. Nieodpowiedni sposób gromadzenia danych – lub brak takiego systemu – czy też źle przeprowadzona ocena bądź analiza informacji, automatycznie oznacza, iż firma będzie podejmować decyzje „na oślep“. Często towarzyszy temu inny równie niebezpieczny czynnik: zniekształcony obraz szans rynkowych i scenariuszy rozwoju. Obecne i przyszłe możliwości rozwoju postrzega się albo w zbyt pozytywnych albo zbyt negatywnych barwach, czego efektem jest wypaczone wyobrażenie na temat prawdziwych perspektyw i ryzyka.

Usługa Aryxe Research skupia się na opracowywaniu niezależnych podstaw, w oparciu o które średnie przedsiębiorstwa mogą podejmować decyzje.

Usługa Research, świadczona przez Aryxe, dostarcza niezbędnych danych i polega na przeprowadzeniu analiz, prowadzących do konkretnych wniosków i rekomendacji, które pomagają Państwa firmie wykonać krok wprzód. Skupiamy się na analizie rynkowej, studium wykonalności oraz analizie branżowej – wszystkich tych obszarach, które są niezwykle ważne dla średnich przedsiębiorstw, gdy trzeba podjąć strategiczne decyzje lub w zakresie kierunków rozwoju firmy w przyszłości.

Pozyskanie informacji na temat określonych potencjalnych nabywców jest kwestią kluczową, gdyż na ich podstawie można ocenić ogólny potencjał rynku, ryzyko, a także własne realne szanse na sukces. Aryxe dokonuje oceny potencjalnych nabywców pod względem geograficznym i nabywania typowych dla nich produktów, analizuje wydarzenia historyczne oraz możliwe ścieżki rozwoju w przyszłości, testuje potencjał istniejących uczestników rynku w zakresie konkurowania, jak również opracowuje możliwe scenariusze wejścia na rynek. Oprócz segmentacji klientów, dostarczamy także dane na temat parametrów prawnych, które grupujmy tematycznie, by przedstawić możliwie najbardziej wyczerpujące informacje na temat atrakcyjności inwestycji w obrębie jednego rodzaju lub kilku typów potencjalnych nabywców.

Czy plany ekspansji są realistyczne? Czy nowo planowany produkt ma szanse na rynku? Czy nowy oddział jest niezbędny, by wejść na rynek w nowym kraju? Czy jednakową jakość produkcji można przenieść w nowe miejsce? Każda firma, która działa na rynku w dłuższym okresie czasu oraz eksportuje lub wytwarza produkty staje przed takimi pytaniami. Usługa Aryxe Research dokonuje oceny Państwa intencji i bierze je pod uwagę podczas gromadzenia odpowiednich danych pierwotnych. Ponadto informacje podlegają analizie i ocenie przez naszych specjalistów analityków – a ostatecznie powstaje szczegółowy raport, zawierający wszelkie informacje, dane liczbowe, graficzne oraz statystyki, które mają za zadanie ułatwić Państwu podjęcie decyzji lub dostarczyć specjalistom ds. konsultingu niezbędne podstawy do szczegółowych prac nad projektem.

Marketing

Opis i identyfikacja produktu
Opis techniczny i cechy produktu lub definicja usługi
Analiza klientów i segmentacja klientów
CI, CD i projekt produktu i / lub koncepcja marketingowa

Technologia

Produkcja i procesy
Możliwości i skalowalność
Sprzęt
Dostawcy
Logistyka
Siła robocza i umiejętności

Finanse

Inwestycja
P+L Raport
Analiza wrażliwości
S.W.O.T.  analiza

Analiza branżowa w ramach Aryxe Research obejmuje poszczególne sektory przemysłu, a także ich indywidualne znaczenie dla konkretnych gałęzi przemysłu, możliwości przyszłego rozwoju oraz potencjał wzrostowy i innowacyjny. Sektory przemysłu, z którymi głównie pracujemy, nie są nam jedynie znane, ale posiadamy obszerną wiedzę na ich temat.

Usługa Research, świadczona przez Aryxe, oferuje średniej wielkości przedsiębiorstwom bezstronne i profesjonalnie przygotowane podstawy, na których mogą opierać proces decyzyjny.